Regulamin dla Użytkownika
systemu TestNaDrony.pl


Niniejszy regulamin dotyczy warunków korzystania z systemu TestNaDrony.pl, który umożliwia naukę online oraz przeprowadzenie egzaminu online dla osób które:
 • chcą zostać Pilotem BSP i uzyskać zawodowe kompetencje do wykonywania lotów dla podktegorii A2 lub scenariuszy narodowych NSTS,
 • zaczynają latać dronami i chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpiecznego wykonywania lotów modelami RC w polskiej przestrzeni powietrznej FIR Warszawa.
TestNaDrony.pl to autorski system nauki online stworzony dla osób, które chcę się dobrze przygotować do bezpiecznego wykonywania lotów przy minimalnym czasie poświęconym na naukę.

UŻYWANE POJĘCIA


W dalszej cześci regulaminu używane są następujące pojęcia i skróty:
 • System nauki online TestNaDrony.pl (w skrócie: system TND).
 • Adres internetowy systemu TND to http://TestNaDrony.pl (w skrócie: adres TND).
 • Właściciel systemu TND - firma SterKom Piotr Kleczyński, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem 377457, z siedzibą przy ul. Lazurowej 6/55, 01-315 Warszawa (w skrócie: Właściciel).
 • Użytkownik - każda pełnoletnia lub upoważniona przez prawnego opiekuna osoba prywatna, osoba prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba działająca w imieniu podmiotu gospodarczego, która przegląda dowolną zawartość systemu TND.
 • Zalogowany Użytkownik - Użytkownik, który podczas bieżącej sesji w systemie TND wpisał prawidłowy oraz ważny kod i uzyskał w ten sposób dostęp do chronionej zawartości systemu TND.
 • Kupujący Użytkownik - Użytkownik, który podczas bieżącej sesji w systemie TND dokonuje zakupu unikalnego kodu dostępu.
 • Sesja - jednorazowa wizyta Użytkownika w systemie TND, liczona od wyświetlenia dowolnej strony systemu TND do momentu opuszczenia systemu TND lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Korzystanie z systemu TND jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika. Każdy Użytkownik który zdecydował się na zakup oświadcza tym samym, że zapoznał się z rozdziałem INFORMACJE RODO i akceptuję POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

WYMAGANIA TECHNICZNE


Aby Użytkownik mógł korzystać z systemu TND musi posiadać dostęp do sieci Internet za pośrednictwem graficznej przeglądarki internetowej, która musi mięć włączoną obsługę systemu JavaScript i plików Cookies.

ZAKUP KODU


W celu dokonania zakupu należy wybrać odpowiedni dla siebie czas dostępu do systemu TND korzystając z formularza "Kupuję kod dostępu" pod adresem: http://testnadrony.pl/kupkod . Kupujący Użytkownik podaje w formularzu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie przesłany kod dostępu.
W jednej sesji Użytkownik może kupić tylko jeden kod dostępu. Zakupu kodów można dokonywać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.
Potwierdzenie zamówienia przesłane na adres e-mail Użytkownika jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy kupna sprzedaży między Użytkownikiem a Właścicielem.
Umowa zawierana jest w języku polskim.

PRZESŁANIE KODU


Kod dostępu dostarczany jest pod dowolny adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Dostarczenie kodu dostępu realizowane jest maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu odnotowania płatności przez Właściciela. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczania kodu przez internet a także za niedostarczenie kodu, jeśli Użytkownik podał niewłaściwy adres e-mail.

SPOSOBY PŁATNOŚCI


Ceny podane przy opisach kodów dostępu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Zapłaty za wybrany kod można dokononać za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl, z którym Właściciel ma podpisaną umowę partnerską.

REKLAMACJE I ZWROTY


Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Użytkownik ma prawo zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty realizacji zamówienia. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym wpisany jest zakupiony kod dostępu. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres reklamacja@sterkom.pl. Właściciel sprawdza kod i jeśli nie został wykorzystany przez Użytkownika zwraca koszt zakupu kodu.
Właściciel zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 10 dni od jej złożenia. Zwrot kosztu zakupu kodu nastąpi maksymalnie 14 dni od dnia, w którym Właściciel otrzymał oświadczenie i uznał reklamację za zasadną.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA


Zawartość systemu TND jest udostępniona Uczestnikowi jedynie online pod adresem TND. Uczestnik nie ma prawa kopiować zawartości serwisu TND na dysk swojego komputera.Uczestnik ma prawo do wykorzystania materiałów jedynie na własne potrzeby pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do firmy SterKom i innych firm wymienionych w systemie TND. Zakupiony indywidualny kod jest przypisany tylko do jednego Użytkownika i nie może być przekazany osobom trzecim.

DANE TELEADRESOWE


Wszystkie dane teleadresowe dostępne są pod adresem: http://TestNaDrony.pl/kontakt

INFORMACJE RODO


Zgodnie z Art. 6 RODO system TND zbiera dane Użytkownika w celu realizacji umowy udostępnienia nauki online. W przypadku tego procesu zgodność przetwarzania danych z prawem jest spełniona w zakresie:
Art. 6 ustęp 1b RODO, który brzmi: "Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy";
Dane osobowe które są pobierne podczas zakupu kodu w celu realizacji umowy to:
 • Imię
 • Nazwisko
 • E-mail
Dane te są wykorzystywane w celu przesłania potwierdzenie zamówienia i przesłania kodu dostępu a także kontaktu z użytkownikiem. Dane użytkownika nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane przechowywane są aż do ich usunięcia.
Zgodnie z RODO Użytkownik ma prawo do:
 1. uzyskania informacji w jakim celu Właściciel systemu TND prosi o dane i w jakim okresie będzie je przechowywać,
 2. do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoba, której dane dotyczą może żądać, by Właściciel systemu TND usunął jej dane, gdy:
 • dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane,
 • dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.
Osoba, która chce, aby usunąć jej dane, może dokonać tego poprzez wysłanie wiadomości, w którym określi swoje żądania. Właściciel systemu TND uwzględni je, gdy w jego ocenie nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, aby kontynuować przetwarzanie.
Dostęp do danych osobowych Użytkownika ma Właściciel systemu TND, który dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były bezpieczne. Wysłanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody przez Użytkownika na ich przetwarzanie przez Właściciela systemu TND.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


 1. Dane o Użytkowniku gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Użytkownika i nie są oraz nigdy nie będą, udostępniane osobom trzecim.
 2. Użytkownik może zażądać wglądu w swoje danych osobowe poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres: info@TestNaDrony.pl z tematem: PROSZĘ O MOJE DANE. Wiadomość musi zostać wysłana z adresu e-mail, który został podany podczas zakupu kodu dostępu.
 3. Użytkownik może zażądać poprawienia swoich danych osobowych poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres: info@TestNaDrony.pl z tematem: PROSZĘ POPRAWIĆ MOJE DANE. W treści wiadomości Uzytkownika umieszcze prawidłowe dane osobowe. Wiadomość musi zostać wysłana z adresu e-mail, który został podany podczas zakupu kodu dostępu.
 4. Użytkownik oświadcza, że informacje podane przez niego podczas zakupu kodu dostępu do systemu TestNaDrony.pl są zgodne z prawdą.
 5. Chcąc usunąć swoje dane z systemu TestNaDrony.pl, Użytkownik wysyła wiadomość e-mail na adres: info@TestNaDrony.pl z tematem: PROSZĘ USUNĄĆ MOJE DANE. Wiadomość musi zostać wysłana z adresu e-mail, który został podany podczas zakupu kodu dostępu.
 6. System TestNaDrony.plwykorzystuje technologię Cookies.
  • Technologia Cookies umożliwia zbieranie anonimowych informacji z komputera Użytkownika, takich jak adres internetowy podstron, które Użytkownik odwiedzał w systemie TND oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze Użytkownika.
  • Zebrane za pomocą technologii Cookies informacje system TND wykorzystuje w celu zapewnienia lepszej obsługi poprzez automatyczne rozpoznanie Użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla Użytkownika stronę.
  • Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową w ten sposób, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik Cookies lub aby odrzucała wszystkie pliki Cookies. Jednak bez włączonej obsługi plików Cookies pewne funkcje systemu TND mogą nie działać lub działać nieprawidłowo.

PRAWA AUTORSKIE


Wszelka zawartość systemu TND i treść niniejszego regulaminu są chronione prawnie ustawą z dnia 4 luty 1994r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami). Żadna część systemy TND oraz niniejszego regulaminu nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych poprzez kopiowanie całości lub jej części, przesyłana elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana i wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody autora Piotra Kleczyńskiego.
Marki: TestNaDrony.pl, KursNaDrony.pl, DRONY.PL i RCConcept Flying Technology należą do firmy SterKom Piotr Kleczyński.

PUBLIKACJA REGULAMINU


Regulamin został przygotowany w dniu 14 czerwca 2018 o godzinie 18:40.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.